ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 390
                                               

Антропософія

Антропософія - релігійно-містичне світобачення, різновид теософії. Розуміє себе як теорію пізнання. Засновник антропософії - німецький філософ-містик Рудольф Штайнер. Послідовники антропософії твердять, що у людини є особливі "надприродні якості" ...

                                               

Апофатизм

Апофатизм - вчення про те, що вища Реальність в своїй останній глибині незбагненна і невизначна засобами людської мови і понять. Це учення було вперше ясно проголошено Упанішадами. Також ідеї про принципову непізнаваність кінцевої Реальності вини ...

                                               

Апріоризм

Апріоризм - це вчення Канта про пізнання, спирається на його концепцію про створення суджень. Знання завжди виявляють себе у формі судження, в якій думкою фіксується відношення чи звязок між поняттями - субєктом і предикатом судження. Існують два ...

                                               

Арістотелізм

Арістотелізм - система мислення, яка в загальному слідує принципам і вченню Арістотеля, особливо що стосується особистої та суспільної етики і тлумачення властивих людині благ. Етичні принципи Арістотеля яскраво вираженні в одному з його відомих ...

                                               

Атеїзм

Атеизм, безвірництво, безбожництво - світогляд, який характеризується відсутністю віри в існування будь-яких богів, духів, інших надприродних істот тощо. Атеїзм протиставляється вірі в існування надприродного - теїзму у формі багатобожжя або єдин ...

                                               

Баденська школа

Баденська школа - ідеалістичний напрям в німецькій буржуазній філософії кінця 19 і поч. 20 століття, одна з шкіл неокантіанства. Головні представники - Ріккерт і Віндельбанд. Розглядаючи суспільні явища з позицій субєктивного ідеалізму, представн ...

                                               

Біокосмізм

Біокосмізм - напрямок в російській філософії та літературі початку 20-х років ХХ століття, основними принципами і цілями якого були максимальна свобода особистості і її творчості аж до свободи пересування в космосі, поширення впливу діяльності лю ...

                                               

Буддійський атомізм

Буддійський атомізм - школа буддійської філософії. Буддійський атомізм зародився приблизно в 4-му столітті до Христа. Для цього, першого періоду розквіту, характерна якісна атомістська теорія. За уявленнями буддистів-атомістів існує 4 типи атомів ...

                                               

Викрита Ізіда

"Викрита Ізида" - ключ до таємниць давньої і сучасної науки та теології, опубліковано в 1877 році. Книга базується на герметичній філософії та є першою великою роботою Блаватської Олени Петрівни і, як результат, ключовим твором створеного нею тео ...

                                               

Віденський гурток

Виденський гурток - обєднання філософів, утворене в 1922. Його найвизначнішими представниками були Моріц Шлік, Отто Нейрат, Рудольф Карнап, Ганс Рейхенбах, Альфред Еєр та ін. Група філософів і вчених, сформована і організована професором Моріцом ...

                                               

Віталізм

Віталізм - доктрина, яка стверджує, що живі організми докорінно відрізняються від неживих предметів тому, що складаються з нефізичних елементів або керуються іншими принципами - "силами життя". Не слід плутати з вітаїзмом. Віталізм був популярною ...

                                               

Волюнтаризм

Волюнтаризм - течія у психології та філософії, що визнає волю особливою, надприродною силою, що лежить в основі психіки і буття в цілому. Теорія, згідно з якою воля є першоосновою і творцем дійсності, основним фактором у психічному житті людини в ...

                                               

Вульгарний матеріалізм

Вульгарний матеріалізм - матеріалізм, який заперечує специфіку свідомості, його соціальну природу і розглядає свідомість як фізіологічну функцію організму. Назву ввів Фрідріх Енгельс У середині XIX ст. матеріалістичні погляди на природу психіки п ...

                                               

Гайдельберзька школа романтиків

Гайдельберзька школа - друге покоління німецьких романтиків, виникла у Гайдельберзі. Школа характерна особливим зацікавленням проблемами вірувань, національної старовини, фольклорної творчості. Спираючись на міфологічні ідеї Шеллінга і братів Шле ...

                                               

Гегельянство

Гегельянство, також геґельянство - позначення ідеалістичних філософських течій, що виходили з вчення Георга Гегеля і розвивали його ідеї. Виникло в Німеччині в 30-40-х роках XIX ст.

                                               

Геофілософія

Геофілософія - наука про міжцивілізаційні стосунки і трансформацію світового іманентного ладу, що ґрунтується на уявленнях про множинність світів багатовимірного комунікаційного простору з високою енергетикою рубежів. Геофілософія є методологічни ...

                                               

Герменевтика

Герменевтика - у первісному значенні - напрям наукової діяльності, повязаний з дослідженням, поясненням, тлумаченням філологічних, а також філософських, юридичних, історичних і релігійних текстів. У давньогрецькій філології та філософії - з тлума ...

                                               

Герменевтичне коло

Добре відоме античним жерцям і риторам, християнським патристам герменевтичне коло було осмислене Ф.Астом, який, вивчаючи давньогрецьку культуру, намагався з позиції історичної реконструкції осягнути "дух античності", задокументований у літератур ...

                                               

Гностицизм

Гностицизм - низка релігійних течій, що розвивалися паралельно з християнством. Гностицизм, в його розвинених формах, представляв собою поєднання східних і елліністичних мотивів з християнською інтерпретацією історії та призначення людства. Загал ...

                                               

Гуманізм

Гуманізм - це філософська та етична позиція, яка надає особливого значення цінності людей та сприянні людям, і в загальному віддає перевагу критичному мисленню та доказам над прийняттям догмату або забобонів. Поняття гуманізму, як суспільного яви ...

                                               

Деїзм

Деизм - віра в Бога-творця світу, але невіра в його подальшу діяльність у цьому світі. Деїзм повязаний з визнанням Бога-творця, поняттям, яке акумулює в собі ідею креаціонізму. Ця ідея заснована на відчуженні, абсолютизації і обожненні могутньої ...

                                               

Детермінізм

Детермінизм - філософське вчення про загальну об’єктивну зумовленість явищ природи, суспільства та людської психіки, зокрема волі, внаслідок причинності, тобто такого зв’язку явищ, за якого одне явище за певних умов породжує інше. Зокрема, детерм ...

                                               

Діалектичний матеріалізм

Матеріалістична діалeктика - одна зі складових частин філософського вчення Карла Маркса та Фрідріха Енгельса - марксизму. Маркс та Енгельс опираючись на німецьку класичну філософію матеріалізм Людвіга Феєрбаха, англійську класичну політичну еконо ...

                                               

Досократики

Досократики - філософи античного періоду до Сократа. Досократики нім. Vorsokratiker; франц. Presocratiques, англ. Presocratics - новоєвропейський термін для позначення ранніх грецьких філософів 6-5 ст. до н. е. Твори досократиків відомі тільки за ...

                                               

Дуалізм

Дуализм - доктрина, котра стверджує, що фізичні предмети є незалежними у своєму існуванні у природі від розумового акту пізнання і знання. Дуалізм теж вважає, що існує різниця між "ментальними" та "реальними" предметами і подіями, так що останні ...

                                               

Екзистенціалізм

Екзистенціализм або філософія існування - напрям у філософії XX століття, що позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі. Основним проявом екзистенції є свобода, яка визначається як відповідальність ...

                                               

Екософія

Екософія, або екофілософія - неологізм, що позначають новий напрям філософської думки, буквально: "екологічна філософія". Під екософією звичайно розуміють ряд концепцій норвезького і французького філософів Арне Несса і Фелікса Гваттарі.

                                               

Елейська школа

Елейська школа - давньогрецька філософська школа, що виникла в місті Елея на півдні Італії у 6-7 століттях до н. е. Головними її представниками були Ксенофан, Парменід, Зенон Елейський, Мелісс Самоський, Горгій. На відміну від мілетської та піфаг ...

                                               

Елідо-еретрійська школа

Елидо-еретрийська школа - одна з сократичних шкіл, що існувала протягом 4 - 3 століття до н. е. Заснована учнем Сократа Федоном в Еліді, згодом Менедем перевів її в Еретрію. Інші представники школи - Анхіпіл та Асклепіад Фліунтський. Оригінальних ...

                                               

Емпіризм

Емпіризм - напрям у теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і стверджує, що всі знання ґрунтуються на досвіді. Протистоїть раціоналізму та містицизму. При цьому, інша пізнавальна здатність людини - розум - розглядається в емпіри ...

                                               

Епікурейство

Епікурейство, епікуреїзм - філософсько-етичне вчення і школа давньогрецької філософії, заснована Епікуром в Афінах, яка досить широко впливала на свідомість мислителів наступних етапів еллінської епохи, а також Стародавнього Риму. Епікур спирався ...

                                               

Епікурейська школа

Виділяють три етапи Епікурейської школи: у елліністичну епоху 3-4 ст. до н. е. римський період 1-6 ст. н. е. греко-римський епікуреїзм 2-1 ст. до н. е. Епікурейська школа суттєво вплинула на розвиток матеріалістичних поглядів.

                                               

Ідеалізм

Ідеалізм - один з основних напрямків філософії, вихідним принципом якого є твердження, що в основі речей і явищ реальності лежить не матеріальне, а ідеальне, духовна першооснова: світовий розум, ідея, відчуття тощо. При розвязанні так званого осн ...

                                               

Індетермінізм

Індетермінизм - філософське ідеалістичне вчення, що заперечує обєктивну зумовленість явищ природи, суспільства й людської психіки, необхідний і закономірний звязок між ними. Заперечує фаталізм. Протилежність - детермінізм.

                                               

Інструменталізм

Інструменталізм - ключова настанова в філософії і методології науки, що розглядає наукові поняття, теорії та гіпотези як інструменти, необхідні для орієнтації людини в його взаємодії з природою і суспільством. Інструменталізм тісно повязаний з пр ...

                                               

Ірраціоналізм

Ірраціоналізм - філософські течії, що проголошують верховенство чуттєвого початку і роблять його основною характеристикою як самого світу, так і світосприйняття. На противагу філософській класиці, що висунула на перше місце розум і раціональність ...

                                               

Каріанство

Каріанство - філософська, світоглядна і соціально-політична течія, заснована на синтезі неопозитивізму та раціонального постмодернізму з класичним античним раціоналізмом школи Епікура. Назва дана на честь античного філософа-раціоналіста Тіта Лукр ...

                                               

Картезіанство

Картезіанство - сукупність філософських напрямів та течій другої половини XVII ст., серед яких можна знайти навіть взаємовиключні. Картезіанська філософія саме у Декарта вбачає свої витоки.

                                               

Комунітаризм

Комунітаризм, комюнітаризм - напрям соціальної філософії та політичної ідеології. Виник у США в 1980 як критична реакція на філософію Джона Роулза, а саме його книгу "Теорія справедливості". Пізніше в західноєвпрейській філософії було помічено, щ ...

                                               

Континентальна філософія

Континентальна філософія - термін, яким в англомовних країнах характеризують філософські школи та течії, що склалися в Європі впродовж 19 і 20 століть. Термін зародився у другій половині 20 ст. для охоплення усіх тих філософських рухів, що лежали ...

                                               

Концептуалізм

Концептуалізм - напрямок схоластичної філософії, доктрина, згідно з якою пізнання проявляється разом з досвідом, але не виходить з досвіду, є основною теоретичною засадою концептуального мистецтва.

                                               

Космоцентризм

Космоцентризм - філософський напрямок античності, система філософських поглядів, що зявилася в Стародавній Греції, за якою світ сприймається як космос, різноманітний, гармонійний і, водночас, здатний вселити жах. Всі явища навколишнього світу роз ...

                                               

Креаціонізм

Креаціонізм - віра в те, що світ, людина та різні форми життя на Землі створені вищою, надприродною силою. Креаціонізм не є цілісною доктриною - існує багато різновидів креаціонізму з різними уявленнями про час та обставини акту творіння та різни ...

                                               

Логічний позитивізм

Логічний позитивізм - напрям позитивізму, що виник у 1920-х роках ; намагався сполучити емпіризм, що ґрунтується на принципі верифікації, з методом логічного аналізу наукового знання. З другої половини 30-х відомий під назвою логічний емпіризм; з ...

                                               

Львівсько-варшавська школа

Львівсько-Варшавська школа - обєднання інтелектуалів, що згуртувалося навколо Казімежа Твардовського наприкінці ХІХ століття і проіснувало до Другої світової війни. Твардовський, учень Франца Брентано, був призначений у 1895 році на кафедру філос ...

                                               

Матеріалізм

Матеріализм - один з основних напрямків філософії, який у відповідь на так зване основне питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне ...

                                               

Махізм

Махізм - напрям у філософії і методології науки кінця XIX - початку XX століття, засноване Е. Махом і Р. Авенаріусом. Частковим синонімом терміна "махізм" є термін "емпіріокритицизм": іноді під махізмом розуміється тільки вчення Маха, але не вчен ...

                                               

Мегарська школа

Мегарська школа - одна із сократівських шкіл давньогрецької філософії, еклектично поєднувала ідеї Сократа, елейскої школи і софістів. Засновником її був Евклід з Мегари, до неї належали: Евбулід з Мілету, Фрасімах, Діодор Крон, Стілпон з Мегари т ...

                                               

Механіцизм

Механіцизм - напрям у філософії XVI - XVIII століть, що зводив усю багатогранність світу до механічного руху однорідних часток матерії, а складні закономірності розвитку - до найпростіших законів механіки. Представниками механіцизму у природознав ...

                                               

Міжнародний коледж філософії

Міжнародний філософський коледж - заклад вищої освіти, що знаходиться під опікою французького урядового департаменту досліджень. Розташований в пятому окрузі Парижа. Він був заснований у 1983 році Жаком Деррідою, Франсуа Шателе, Жан-Пєром Файе та ...