ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 378
                                               

Прикладна інформатика

Прикладна інформатика, також застосовна інформатика - науковий напрямок, який обєднує інформатику, обчислювальну техніку та автоматизацію. Вона не лише вчить роботі на компютері й сприяє автоматизації роботи в компютерних системах та мережах. При ...

                                               

Процедурна генерація

Процедурна генерація - це метод алгоритмічного створення даних за допомогою комбінацій алгоритмів, поєднаних із випадковістю. У комп’ютерній графіці він зазвичай використовується для створення текстур та 3D-моделей. У відеоіграх він використовуєт ...

                                               

Релевантність

Релевантність у інформаційній науці і інформаційному пошуку означає ступінь відповідності знайденого документа або набору документів інформаційним потребам користувача. Професор Тефко Сарацевич відзначає тісний звязок даної концепції з базовими п ...

                                               

Символ

Символ - знак, сутність у творі, яка позначає іншу сутність. Знаком можуть виступати обєкт, зображення, написане, слово, що заміняє собою деяке інше поняття, використовуючи для цього асоціацію, подібність або домовленість наприклад матеріальний о ...

                                               

Символьне інтегрування

В математичному аналізі символьне інтегрування - знаходження первісної або невизначеного інтеграла функції f, тобто пошук диференційовної функції F, такої що d F d x = f x. {\displaystyle {\frac {dF}{dx}}=fx.} Позначення: F x = ∫ f x d x. {\displ ...

                                               

Соціальна інформатика

Соціальна інформатика - це наука про інформаційні і комунікаційні інструменти в культурних та інституційних контекстах. Іншим визначенням є міждисциплінарне вивчення дизайну, використання та наслідки інформаційних технологій з урахуванням їх взає ...

                                               

Таймер (Інформатика)

Таймер - у інформатиці засіб забезпечення затримок і виміру часу засобами компютера. Головною характеристикою таймера є його точність - мінімально гарантовано витримуваний інтервал часу. За цим параметром таймери поділяють на: надточні похибка ви ...

                                               

Телекомунікації

Телекомунікації - це передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами. Телекомунікація виникає при обміні інфо ...

                                               

Теоретична інформатика

Теоретична інформатика - це наукова галузь, предметом вивчення якої є інформація та інформаційні процеси, в якій здійснюється винахід і створення нових засобів роботи з інформацією. Це підрозділ загальної інформатики та математики, який зосереджу ...

                                               

Транзакція

Транзакція це здійснення закінчених дій стосовно визначеного обєкта, що переводить цей обєкт з одного постійного стану в інший. В різних областях використання цього поняття існують певні відмінності у тлумаченні слова. Так наприклад: в інформатиц ...

                                               

Тюрміти

В інформатиці Тюрміт - машина Тюрінга, яка має орієнтацію в просторі, поточний стан і "стрічку", що складається з нескінченного двомірного масиву комірок. Прикладами тюрмітів можуть слугувати мураха Ленгтона, визначений на комірках квадратної сіт ...

                                               

Уніфікація (інформатика)

Уніфікація в логіці та інформатиці - це алгоритмічний процес розвязання рівнянь між символічними виразами. Залежно від того, яким виразам термам дозволено зявлятись в наборі рівнянь також називається проблемою уніфікації, і які вирази вважаються ...

                                               

Червяки Патерсона

Червяки Патерсона - сімейство клітинних автоматів типу тюрмітів, вигадане в 1971 році британським вченим Майклом Патерсоном для моделювання поведінки і годівлі деяких доісторичних червяків. Незважаючи на простий набір правил, поведінка автоматів ...

                                               

British Computer Society

|члени= Британське Компютерне Товариство БКТ - це професійний орган і наукове суспільство, яке представляє тих, хто працює в галузі інформаційних технологій ІТ та інформатики, як у Великій Британії, так і за кордоном. Компанія БКТ, заснована в 19 ...

                                               

Lazarus

Lazarus - вільне середовище розробки програмного забезпечення для компілятора Free Pascal Compiler. Інтегроване середовище розробки надає можливість багатоплатформової розробки застосунків у Delphi-подібному оточенні. Дозволяє відносно легко пере ...

                                               

Інформаційна діяльність

З метою задоволення цих потреб органи державної влади, місцевого й регіонального самоврядування створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази й банки даних. Порядок їх формування, структура, права і обовязки визначаються Кабінетом Міністрі ...

                                               

Наукова інформатика

Наукова інформатика - інформатика, що вивчає структуру і загальні властивості наукової інформації, а також закономірності її створення, перетворення, передачі та використання у різних сферах людської діяльності. Під науковою інформацією розумієть ...

                                               

Аналітико-синтетична переробка інформації

Аналитико-синтетична переробка інформації - це процеси перетворення інформації, що міститься в первинному документі, з метою створення вторинних документів.

                                               

Бібліотечно-інформаційний ресурс

Бібліотечно-інформацийний ресурс - сукупність упорядкованої документованої інформації, що зберігається у бібліотеках і призначена для задоволення інформаційних, науково-дослідних, освітніх та культурних потреб користувачів, включає бібліотечні фо ...

                                               

Влучність та повнота

В розпізнаванні образів, інформаційному пошуку та класифікації, влучність є часткою релевантних зразків серед знайдених, тоді як повнота є часткою загального числа позитивних зразків, яку було дійсно знайдено. Як влучність, так і повнота, відтак ...

                                               

Інформаційне виробництво

Інформаційне виробництво - це процес дії людини на інформацію за допомогою засобів праці з метою отримання нової інформації, необхідної для створення матеріальних, духовних та інших цінностей, що забезпечують існування та розвиток людини і суспіл ...

                                               

Інформаційне обслуговування

Інформаційне обслуговування - діяльність щодо задоволення інформаційних потреб споживачів. Ключовим моментом, який диференціює інформаційне обслуговування від більш загального поняття "інформаційна діяльність", є наявність зацікавленого у конкрет ...

                                               

Інформаційний менеджмент

Інформацийний менеджмент - це комплекс завдань управління на всіх етапах життєвого циклу підприємства, охоплюючи всі дії та операції, повязані як з інформацією в усіх її формах і станах, так і з підприємством у цілому на основі даної інформації. ...

                                               

Інформаційний продукт

Інформацийний продукт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.

                                               

Інформаційні процеси

Інформаційні процеси - послідовна зміна стану та уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, зни ...

                                               

Інформаційно-аналітична діяльність

Інформаційно-аналітична діяльність - сукупність інформаційних процесів, необхідних для якісного та ефективного процесу управління. Інформаційно-аналітична робота є складовою інформаційно-аналітичної діяльності. Під час проведення ІАД виділяють дв ...

                                               

Інформаційно-аналітична служба

Інформаційно-аналітична служба – це спеціальний підрозділ підприємства, який діє на основі принципів і методів інформаційно-аналітичної діяльності.

                                               

Класифікація документів

Класифікація документів - це одне з завдань інформаційного пошуку, яке полягає у зарахуванні документа до однієї з кількох категорій на підставі його змісту. Класифікація може здійснюватися власноруч або автоматично, за допомогою створеного набор ...

                                               

Консолідована інформація

Консолідована інформація - це одержані з декількох джерел та системно інтегровані різнотипні інформаційні ресурси, які в сукупності наділені ознаками повноти, цілісності, несуперечності та складають адекватну інформаційну модель проблемної област ...

                                               

Контент-мейкер

Контент це будь-яке інформаційне наповнення чого-небудь. Щодо мережі інтернет зазвичай мають на увазі контент сайту, тобто все, що зявляється перед очима користувача, що він може почитати, поглянути або послухати. Контент-мейкер - особа, яка твор ...

                                               

Медіа

У комунікації медіа або медія - засоби передавання, зберігання та відтворення інформації, призначені для її донесення крізь просторові, часові чи інші перепони. В широкому розумінні будь-яка знакова система, зафіксована в певній формі, є медіа, н ...

                                               

Ментальні моделі

Ментальні моделі - це глибоко укорінені в свідомості поняття, узагальнення чи навіть картини і образи, які діють на те, як ми сприймаємо світ і діємо. Це уявлення про навколишній світ, відносини між його різними частинами та інтуїтивне уявлення п ...

                                               

Наука про дані

Наука про дані - це міждисциплінарна галузь про наукові методи, процеси і системи, які стосуються добування знань із даних у різних формах, як структурованих так і неструктурованих. Наука про дані є продовженням деяких галузей аналізу даних, таки ...

                                               

Обробка інформації

Обробка інформації ́ - вся сукупність операцій, що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.

                                               

Програмний продукт

Програмний продукт) - програмне забезпечення, розроблене для вирішення задачі масового попиту та призначене для постачання користувачам. Програмний продукт відрізняється від просто програмного забезпечення максимально узагальненим набором вхідних ...

                                               

Реферування

Реферування - це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію. У порівнянні з анотуванням реферуван ...

                                               

OPAC

OPAC - це один із основних модулів будь-якої автоматизованої бібліотечної системи нарівні з модулем комплектування, каталогізації, циркуляції.

                                               

Візуальна комунікація

Візуальна комунікація - звязок шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або розглянути. Візуальна комунікація частково або повністю покладається на зір, і в основному представлена ​ ...

                                               

Дескриптор

Дескриптор. Дескриптор - структура даних, яка представляє відкритий екземпляр базового обєкта операційної системи. Дескриптор - лексична одиниця слово, словосполучення інформаційно-пошукової мови, яка служить для опису основного смислового змісту ...

                                               

Ідеограма

Ідеограма - нефонетичний писемний знак, що передає, на відміну від букви, не звук певної мови, а ціле слово або його корінь. Наприклад, давньоєгипетські чи китайські ієрогліфи. Ідеограмами також вважають образотворчі композиції, в яких ціле або о ...

                                               

Інформаційний дизайн

Інформаційний дизайн - галузь дизайну, практика художньо-технічного оформлення та представлення різної інформації з урахуванням ергономіки, функціональних можливостей, психологічних критеріїв сприйняття інформації людиною, естетики візуальних фор ...

                                               

Інформаційний пошук

Інформацийний пошук - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локаль ...

                                               

Копірайтинг

Копірай́тинг - професійна діяльність, написання рекламних і презентаційних текстів товару, компанії, послуги тощо). Термін "copywriting" навіть в англійській мові ще є неологізмом, його важко знайти в тлумачних словниках. Спеціаліста, який профес ...

                                               

Реклама

Реклама, забуте вихвала - популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо, поширення інформації про когось, щось для створення популярності, а також візуальна та інша медіа- ...

                                               

Партизанський маркетинг

Партизанський маркетинг - концепція маркетингу, яка спрямована на пошук фірмою або підприємцем своєї маркетингової ніші, відмовою від відкритого конкурування зі своїми потужними конкурентами у "чистому полі", концентрації зусиль на відокремлених ...

                                               

ІКТ-грамотність

ІКТ грамотність - здатність працювати індивідуально або колективно, використовуючи ресурси, інструменти, процеси і системи, які відповідають за оцінювання інформації, отриманої через медіа-ресурси, і використовувати таку інформацію для вирішення ...

                                               

Автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології

Автоматизовані системи керування та прогресивні інформацийні технології - спеціальність, яка охоплює методологічні основи, інструментальні засоби створення автоматизованих систем керування і прогресивних інформаційних технологій у різних галузях ...

                                               

Автоматичне розпізнавання вмісту

Автоматичне розпізнавання вмісту - технологія ідентифікації, яка розпізнає вміст, який відтворюється на мультимедійному пристрої або присутній у мультимедійному файлі. Пристрої, що містять підтримку ACR, дозволяють користувачам швидко отримувати ...

                                               

Автопереклад

Автопереклад - абревіатура-неоднозначність, що використовується як позначення: Автоматизований переклад CAT, computer aided translation - переклад вмісту перекладачем, який має певне знання мови, вважає власне знання мови достатнім і відповідним ...

                                               

Готовність до електронізації

Готовність до електронізації, готовність до життя в інформаційному суспільств, е-готовність - 1. Термін, що його ввів в обіг Всесвітній банк для позначення готовності інформаційно-комунікаційної інфраструктури держави, континенту чи всієї земної ...