ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376
                                               

Документообіг

Документообіг - це рух документів в установі від моменту створення або від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву. Українське законодавство надає наступне визначення терміну: документообіг в установі - рух службових доку ...

                                               

Документообіг в органах внутрішніх справ

Документообіг - це рух документа від субєкта до обєкта управління і навпаки, рух документа всередині обєкта управління з метою його виконання або встановлення взаємозвязку. Документальне оформлення управління і документообіг з метою його реалізац ...

                                               

Документообіг у державі

Документообіг у державі - система, що матеріалізує процеси збору, перетворення, зберігання інформації, а також процеси управління: підготовку та прийняття рішень, контроль за їх виконанням.

                                               

Документопотік

Документопотік - це комплекс заходів передавання інформації в установі, зафіксованих на певних носіях. Формування документопотоків залежить від побудови і структури установи, форми організації ведення обліку документів, типів, кількості і виду пр ...

                                               

Доручення

Не плутати з довіреністю. Доручення - договір, за яким одна сторона зобовязується вчинити від імені та за рахунок другої сторони певні юридичні дії. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідом ...

                                               

Дублікат

Дублікат - - другий примірник документа, що має таку саму юридичну силу, як і оригінал. Повторно оформлений документ для використовування, замість втраченого чи пошкодженого оригіналу, що має таку саму юридичну силу. На дублікат ставиться напис: ...

                                               

Електронний документ

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обовязкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальн ...

                                               

Електронний документообіг

Електронний документообіг - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з ...

                                               

Електронний цифровий підпис

Електронний цифровий пидпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та іден ...

                                               

Запит

Запит - це формулювання своєї інформаційної потреби користувачем деякої бази даних або інформаційної системи, наприклад, пошукової системи. Для складання запиту використовується мова пошукових запитів. Всі запити до пошукових систем умовно через ...

                                               

Заява

Заява - це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням або пропозицією, на адресу установи чи посадової особи, в такому випадку адресант, який подав заяву, називається заявником. Офіційне повідомлення в усній формі, в яко ...

                                               

Інвойс

Інвойс, рахунок, рахунок-фактура чи накладна - у міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів і послуг, їхню кількість та суму коштів, яку покупець має за них сплатити. Виписка інвойсу сві ...

                                               

Інструкція

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприє ...

                                               

Інструкція з діловодства

Інструкція з діловодства - розпорядчий документ, який встановлює на підприємстві єдині правила документування та документообігу і регламентує порядок роботи з документами від моменту їх створення до передачі в архів або відправлення адресатові.

                                               

Інформація з обмеженим доступом

Інформація з обмеженим доступом - інформація, доступ до якої має лише обмежене коло осіб і оприлюднення якої заборонено розпорядником інформації відповідно до закону. Обмеження доступу до інформації здійснюється в інтересах національної безпеки а ...

                                               

Картотека

Картотека - упорядковане зібрання даних на паперових картках малого формату, як бібліотечний каталог. Назва походить від - "карта" і "тека". Тобто це система карток з обліковою, довідковою та іншою інформацією. Також - це скринька чи шафа для збе ...

                                               

Квитанція

Квитанція - фінансовий документ, розписка в офіційній формі встановленого формату про прийом грошових коштів, будь-яких документів, цінностей тощо. У техніці передачі даних - сигнал, що підтверджує прийняття інформації.

                                               

Клопотання

Клопотання, заява - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, ...

                                               

Контрасигнатура

Контрасигнатура - скріплення акту глави держави підписом міністра, що означає, що юридичну і політичну відповідальність за даний акт несе скріпивший його міністр. Контрасигнатура формально пояснюється тим, що глава держави юридично не відповідаль ...

                                               

Контрасигнація

Контрасигнація або контрасигнатура - підпис урядовця чи іншої офіційної особи на документі, що виданий і підписаний главою держави чи міністром, який означає, що урядовець чи інша офіційна особа бере на себе юридичну та політичну відповідальність ...

                                               

Лист (офіційний)

Лист службовий або офіційний - це поширений вид документації, один із засобів обміну інформацією. Офіційні листи належать до основних засобів встановлення офіційних, службових взаємин між підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закл ...

                                               

Міжнародний консорціум УДК

Міжнародний консорціум УДК - це міжнародна некомерційна організація, створена для керівництва розробкою та розповсюдженням універсальної десяткової класифікації в інтересах своїх користувачів. Консорціум був заснований Міжнародною федерацією з ін ...

                                               

Місцевий акт

Місцевий акт - акт-документ, що видається в межах компетенції органу місцевого самоврядування, який містить норми права, обовязкові для населення самоврядованих територій, а також для установ і організацій, які здійснюють діяльність у межах цих т ...

                                               

Наукова документація

Наукова документація - це документи, в яких наявний фактичний матеріал наукових спостережень й експериментів, гіпотези, наукові теорії, дисертації та інші теоретичні розробки. Документальні джерела наукової інформації умовно можна поділити за хар ...

                                               

Національний архів Республіки Білорусь

Національний архів Республіки Білорусь, НАРБ - найбільше сховище документів з історії Білорусі XX століття, провідна установа архівної галузі Республіки Білорусі.

                                               

Національний історичний архів Білорусі

Національний історичний архів Білорусі, НІАБ - білоруський державний архів, де зберігаються документи про політичну, соціально-економічну та культурну історію білоруського народу за період від кінця XIV ст. до початку XX століття.

                                               

Національний історичний архів Білорусі (Гродно)

"Національний історичний архів Білорусі в м. Гродно" або Державний заклад "Національний історичний архів Білорусі в м. Гродно" ; біл. Дзяржауная установа "Нацыянальны гістарычны архіу Беларусі у г. Гродна" ; рос. Государственное учреждение "Нацио ...

                                               

Номенклатура справ

Номенклатура справ - систематизований перелік найменувань справ, які утворюються у діловодстві підприємства і є основою для складання описів справ постійного і тривалого зберігання і основним обліковим документом у діловодстві. Номенклатура справ ...

                                               

Нормативна документація

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів. Документи, що загалом складають нормативну документацію, містять вимоги безпеки, правила, загальні п ...

                                               

Нумератор

Нумератор - автоматичне оснащення штампу, що призначене для маркування продукції або інших обєктів певною кількістю неповторюваних символів.

                                               

Організаційно-розпорядчий документ

Організаційно-розпорядчий документ - Вид письмового документа, у якому фіксують рішення адміністративних і організаційних питань, а також питань управління, взаємодії, забезпечення і регулювання діяльності органів влади, установ, підприємств, орг ...

                                               

Особовий листок з обліку кадрів

Особовий листок з обліку кадрів - це обовязковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють перед оформленням на роботу, для участі у певному конкурсі. В ньому обовязко ...

                                               

Парафування

Парафування - процес попереднього підписання ініціалами уповноважених осіб державного документа, у розробці якого вони брали участь. Парафування договору від франц. paraphe - розчерк, скорочений підпис - попереднє підписання договору, міжнародног ...

                                               

Первинний документ

Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію. Первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій. Їх мета - зафіксувати факт господарської операції. Первинні документи можуть бути с ...

                                               

Перелік стандартів для ЕЦП (Україна)

Перелік міжнародних та європейських стандартів, інших актів технічного регулювання для гармонізації з метою реформування, розвитку та забезпечення інтероперабельності системи електронного цифрового підпису - визначений наказом Міністерства юстиці ...

                                               

Посадова інструкція

Посадова інструкція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це кадровий документ. Посадові інструкції складаються з розділі ...

                                               

Постанова

Постанова 1. Заключна частина протоколу засідання зборів, правління, президії та ін.; 2. Правовий акт, що приймається вищими й деякими центральними органами колегіального управління для розвязання найважливіших і принципових завдань, що стоять пе ...

                                               

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка - документ, доповідь про певні дії в певний проміжок часу; Пояснювальні записки можуть бути службовими й особистими. Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парл ...

                                               

Преамбула

Преамбула - передмова, вступна частина як правило важливого нормативного акту: конституції, закону, декларації, міжнародного договору, постанов та інших важливих актів, у якій розяснюється предмет, викладаються обставини та мотиви, що були привод ...

                                               

Проєктна документація

Проє́ктна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, обємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси обєктів будівництва.

                                               

Прокламація

В українській мові слово використовувалося в XIX - початку XX століття для позначення документа у вигляді листівки, як правило, видавався нелегально для політичних цілей і містив заклик до яких-небудь активних політичних дій: демонстрацій, страйк ...

                                               

Протокол (документи)

Протокол - це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбуваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в резуль ...

                                               

Реєстраційний номер документа

Реєстрацийний номер документа - Цифрове або буквено-цифрове позначення, що привласнюється документу при його реєстрації. Реєстраційний номер документа складається з його порядкового номера, який за рішенням організації можна доповнювати індексом ...

                                               

Резолюція

Резолюція - документ, що фіксує рішення, постанову. Найчастіше резолюцію ухвалюють на зборах, нарадах, зїздах, конференціях; її вміщують у кінці протоколу або пишуть окремо і додають до нього. Також цим терміном може називатися письмова вказівка ...

                                               

Реквізити

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін., а також текст. Реквізит службового документа - ...

                                               

Рішення

Ришення - розумова діяльність із визначення майбутнього стану певного обєкту або справи; результат такої дії; офіційний документ, в якому зафіксовано такий результат. Рішення є результатом вибору з кількох альтернатив, який фіксується письмово чи ...

                                               

Російський державний архів давніх актів

Заснування даного архіву повязане з утворенням у радянській Росії у 1918 р. єдиного державного архіву, фонду, до якого були включені документи провідних архівних установ республіки. У 1925 одержав назву "Древлесховище Московського відділення Цент ...

                                               

Російський державний історичний архів

Архів було засновано 1925 року як Ленінградський центральний історичний архів, на базі Ленінградських відділень Центрархіва СРСР, який у свою чергу був заснований трьома роками раніше. У цих секціях матеріали, в майбутньому сформували РГІА, збері ...

                                               

Система автоматизації документообігу

Система автоматизації документообігу - інформаційна система, що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення електронних документів, а також забезпечує контроль над потоками документів в організації.

                                               

Соціальна документно-комунікаційна система

У розвитку сучасного суспільства важливу роль відіграє інформація. Вона поширюється в часі та просторі певними каналами, засобами, методами. Особливе місце в цій системі належить комунікації. Комунікація - обмін інформацією між людьми. Інформація ...