ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183
                                               

Лексика (репресована)

У незалежній Україні в мовознавстві з’явилися поняття "репресована лексика", "реєстр репресованих слів", "репресоване слово". Значення терміносполуки "репресована лексика", як слів, що використовувалися до 1930-х років і згодом були обмежені у ви ...

                                               

Лемківська мова

Лемківська мова - літературний кодифікований говір південно-західного наріччя української мови, яка використовується у Польщі з 1990-х років. Вона схожа на русинську бесіду на Пряшівщині, русинську мову у її сучасній формі, яку пропагують політич ...

                                               

Лемківський говір

Лемківський говір, західнокарпатський говір - один з архаїчних говорів карпатської групи південно-західного наріччя. Територіально лемківський говір накладався на етнографічну зону Лемківщини, співвідносну з етнографічною групою українців - лемкі ...

                                               

Літописець

Літописець - це той, хто писав літопис. Особа, що володіла грамотою і послідовно описувала певні події. Найважливішим джерелом літописця були власні спостереження. Значна частина перших літописців були ченцями. Для точного, правдивого та якісного ...

                                               

М

М - літера української та інших словянських абеток. Сімнадцята літера української абетки. За формою накреслення - видозмінена кирилична літера, що походить з грецької.

                                               

Мадяризм

Мадяризм, рідко гунгаризм, угризм - слово або вираз, запозичені з угорської мови або утворені під її впливом. До європейських мов мадяризми починають проникати з IX ст., коли мадярські племена оселяються у Паннонії. У давньоруській мові слова уго ...

                                               

Майбутній час

Майбутній час - граматична форма дієслова, що виражає дію, що ще не відбулася, стан, що ще не встановився, але ця дія і цей стан очікуються в майбутньому. Наприклад, у французькій мові слово parleront є майбутнім часом слова parler в третій особі ...

                                               

Модальник

Модальник, або модальні слова, - частина мови, до якої входять специфічні повноцінні самостійні слова, які виражають субєктивну модальність, не мають системи словозміни та синтаксичних звязків з членами речення, відокремлені від інших у реченні, ...

                                               

Н

Н, н - літера кирилиці. У мовах, що її використовують, позначає ясенний носовий. Присутня в усіх кириличних абетках. У сучасній українській мові - 18-а літера абетки, позначає ясенний носовий приголосний.

                                               

На Україні

"На Україні" - словосполучення, що виражає в деяких словянських мовах перебування на території України; часто вживається в тому ж значенні, що й "в Україні". У деяких словянських мовах вживання прийменника "на" в сполученні зі словом "Україна" є ...

                                               

Надфразна єдність

Надфразна є́дність - відрізок мовлення, що формується з двох і більше речень, обєднаних спільністю теми в композиційно-синтаксичну конструкцію, якій властива певна змістова завершеність і структурна єдність, що осягається лексичними, граматичними ...

                                               

Назва української мови

У різні історичні періоди на території України одночасно використовувалися декілька мов, найчастіше їх було принаймні три: для церкви, для офіційного вжитку та розмовна мова.

                                               

Назофони

Назофони - це 11 пар неартикульованих звукових сполук, що виражають емоції. Назофони створюють голосовий фон. Це найдавніша частина мови, доісторичний комплекс. В сучасних мовах назофони здатні виражати задоволення, ніжність, радість, захват, нев ...

                                               

Наукова мова в Інтернеті

Науковому дискурсу в інтернеті властиве як спільне, так і відмінне із традиційною реалізацією наукової мови, яка функціонує здебільшого у друкованому вигляді.

                                               

Науковий стиль мовлення

Науковий стиль мовлення використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової та дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша фо ...

                                               

Неповні речення

Неповні речення - це речення, в яких пропущено один чи декілька потрібних для його структури членів, що встановлюється з попереднього речення чи ситуації мовлення. За умовами пропуску головних чи обов’язкових членів речення неповні речення поділя ...

                                               

Нягівські повчання

"Нягівські повчання на Євангелія" - повчальний кальвіністський церковний твір середини 50-х р.р. XVI ст., у якому пояснювався текст Євангелія. Цей твір є однією з перших памяток української розмовної мови, написаний марамороським діалектом середн ...

                                               

О

За формою накреслення це дещо видозмінена кирилична літера "онъ", що походить від греко-візантійської уставної літери Ο "омікрон". У давньоруській і староукраїнській писемностях паралельно з вживалася переважно на початку слова для позначення цьо ...

                                               

Обставина

Обставина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки. Типовим, мо ...

                                               

Означення (мовознавство)

Означення - другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета. Воно відповідає на питання чий? який? котрий?. Підкреслюється хвилястою лінією. Означення буває поширене або непоширене. Види означень: неузгоджені - форми різних частин мови, що ...

                                               

Орфоепія української мови

Ортоепія украинської мови - сукупність правил про українську літературну вимову. Ортоепія - - розділ мовознавчої науки, що вивчає сукупність правил про літературну вимову. Предметом ортоепії є звукові особливості мовлення, однак усне мовлення роз ...

                                               

Особові форми дієслова

Особові форми дієслів - це дієслова, у яких можна визначити особу. Така граматична категорія дієслова виражає відношення дії до мовця: я пишу, ти пишеш, вони пишуть.

                                               

Офіційно-діловий стиль мовлення

Офіцийно-діловий стиль або Канцелярський діловий стиль - функціональний стиль літературної мови, який унормовує оформлення ділових паперів, слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері у ...

                                               

П

За формою накреслення - дещо видозмінена кирилична літера "покій", створена на основі візантійського уставного Π - варіанту грецької літери Π, π "пі". У глаголиці мала форму - можливо, на її форму вплинула гебрейська літера ף "пе". Числове значен ...

                                               

Пан (звертання)

Пан, форма кличного відмінка пане - форма ввічливого звертання, гоноратив у низці словянських мов: українській, чеській, польській, словацькій, верхньо- та нижньолужицькій та частково білоруській. Тотожне із значенням слова "господар". У південно ...

                                               

Панькевичівка

Панькевичивка чи Правопис Панькевича - український фонетико–етимологічний правопис, складений 1922 року Іваном Панькевичем для шкіл Закарпаття на основі максимовичівки. Засади Панькевича були схвалені 1920 року на зїзді закарпатських учителів, а ...

                                               

Передмайбутній час

Передмайбу ́ тній час - дієслівна форма, що належить до системи часів і позначає дію, яка здійснюватиметься в майбутньому, але перед іще якоюсь іншою дією. Існує в деяких діалектах української мови.

                                               

Перелік Сводеша для підляської, білоруської та української мов

Перелік Сводеша - запропонований американським лінгвістом Моррісом Сводешем засіб для оцінки ступеня споріднення між різними мовами за такою ознакою, як схожість найбільш стійких базових лексем. Являє собою стандартизований перелік базових лексем ...

                                               

Перелік слів з літерою Ґ за словником Бориса Грінченка

Перелік слів з літерою Ґ за словником Бориса Грінченка: шварґотання шеґеря шварґотати шмиґа швиґар шпарґи шпарґалля шпарґал

                                               

Перелік слів з початковим "и"

Иноземець, иноземний - чужоземець, чужоземний Иршанки - шкіряні чи хутряні штани Ирха - вичинена овеча чи козяча шкіра; кант на чоботі у місці зшиття країв халяви Иномовний, иншомовний - "такий, що розмовляє чужою мовою" Искроватий - блискучий Ин ...

                                               

Перфект

Перфект - граматична форма дієслова, що означає дію в минулому, результат якої має значення в теперішньому.

                                               

Підкарпаторусинська мова (Закарпаття)

Див. також статті Українська мова, Українська мова на Закарпатті, Русинська мова на Пряшівщині, Українська мова на Пряшівщині. "Підкарпаторусинська мова" - некодифіковані говірки південно-західного наріччя української мови, які визначаються як ок ...

                                               

Плавні приголосні

Плавні приголосні - сонорні приголосні типу /l/ або /r/ у функції найбільш звучної частини складу. Цей термін близький до поняття апроксимантів, але до плавних також відносять також р-подібні звуки, що не є апроксимантами. В українській мові плав ...

                                               

Подільський говір

Подільський говір - говір української мови. Належить до групи волинсько-подільських говорів південно-західного наріччя. Подільський говір неоднорідний, сформований під сильним впливом говорів південно-західного наріччя і меншим впливом південно-с ...

                                               

Полонізація

Полонізація, або спольщення - процес насаджування польської мови та культури населенню, що належить до іншої етнокультури, з метою асиміляції. Прихильники даного явища стали називатися полонофілами, а сама течія - полонофільство.

                                               

Помста за розкол країни

Кампанія "Помста за розкол краини" - всеукраїнська громадянська кампанія, спрямована на недопущення ухвалення законопроекту "Про засади державної мовної політики" № 9073 та на знівелювання негативних наслідків від ухваленого закону "Про засади де ...

                                               

Правила вживання апострофа в українській мові

Апостроф в українській мові вживається перед літерами я, ю, є, ї, коли вони позначають сполучення приголосного та б, п, в, с, і та р.

                                               

Правила вживання мякого знака в українській мові

Мякість приголосних на письмі передається вживанням після них я, ю, є, ї або мякого знака: близько, вільний, вірність, раненько, український, юнацький тощо.

                                               

Правило девятки

Правило девятки - правописне правило української мови. У чинному правописі забороняє писати літеру "і" в запозичених загальних назвах після 9 приголосних, а саме: д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р - перед наступною літерою, що позначає приголосний звук к ...

                                               

Правопис Павловського

Правопис Павловського - український правопис вжитий Олексієм Павловським в Граматиці малоросійського наріччя рос. Грамматикѣ малороссійскаго нарѣчія. Фонетична орфографія на основі стандартного російського дореволюційного правопису, що фактично з ...

                                               

Правопис Смаль-Стоцького і Ґартнера

Правопис Смаль-Стоцького і Ґартнера також Правопис Смаль-Стоцького та правопис науковий - український правопис створений на основі Желехівки професором Степаном Смаль-Стоцьким у співпраці з Теодором Ґартнером. Одним з основних новаторств правопис ...

                                               

Правопис Шашкевича

Правопис Шашкевича, шашкевичівка, Правопис Русалки Дністрової, або ж Правопис "Руської трійці" - перша фонетична система правопису для української мови на основі адаптованого кириличного алфавіту, вжита "Руською трійцею" в альманасі "Русалка Днѣс ...

                                               

Прасловянська мова

Прасловянська мова - термін, вживаний щодо гіпотетичної прамови, від якої походять словянські мови. Існувала в період від ІІ-І ст. до н. е. - VII ст. н. е. Жодних письмових памяток прасловянської мови не збереглося, тому мова була реконструйована ...

                                               

Прийменник в українській мові

Для загального ознайомлення дивіться статтю "Прийменник". Прийменник - незмінна частина мови, що виражає залежність іменника, прикметника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні: мету: зібратися з якою метою? для робот ...

                                               

Проєкт правопису 1939 року

Проєкт правопису 1939 року на заміну правопису 1933 року був підготовлений Державною правописною комісією при Інституті мовознавства АН УРСР. Укладача правопису 1933 року А. Хвилю Олінтера розстріляли 8 лютого 1938 р. З офіційною метою "ліквідува ...

                                               

Проєкт правопису 1999 року

Проє́кт правопису 1999 року - проєкт реформи українського правопису, розроблений під керівництвом члена-кореспондента НАН України Василя Німчука. До нього внесено передусім ті зміни, що враховують столітні традиції української орфографії. Зокрема ...

                                               

Проєкт правопису 2003 року

Проє́кт правопису 2003 року був розроблений під керівництвом академіка НАН України Віталія Русанівського групою членів нині чинної Української національної комісії з питань правопису при Міністерстві освіти і науки України та Національній академі ...

                                               

Проєкт правопису 2008 року

Проєкт правопису І. Ющука 2008 року - проєкт українського правопису, що його розробив відомий мовознавець, літературознавець, перекладач, педагог Іван Ющук, авторству якого належать близько двох десятків підручників, посібників та довідників із с ...

                                               

Проста мова

Проста мова іноді також згадується як старобілоруська книжна мова, староукраїнська книжна мова та канцелярська штучна мова - штучна мова для письма, що виникла на території Великого Королівства Литовського та Речі Посполитої шляхом додавання до ц ...

                                               

Професійна лексика

Професійна лексика - включення у текст чи усне мовлення фахової термінології, що робить мовлення більш лаконічним та зручним для фахівців галузі і менш зрозумілим для широкого загалу людей. Професіоналізми характерні для мови людей певних професі ...